برچسب: کلام

قاسم ترخان

استادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه:    CV Tarkhan ب) سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی...

محمدتقی سهرابی فر

استادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه:    CV Sohrabifar   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت) از تا پژوهشی آموزشی اجرایی 1 مؤسسه...

محمد کاشی زاده

عضو گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه:  CV Kashizade    وضعیت تحصیلات حوزوی مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات سطح سه: سطح چهار: اجتهاد:...

محمدحسن قدردان قراملکی

استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه:    CV GHadrdan   وضعیت تحصیلات حوزوی مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات سطح...

محمدصفر جبرئیلی

دانشیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه: CV Jebreili     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت) از تا پژوهشی آموزشی اجرایی 1 حوزه علمیه...

محبوب ترین

داغ ترین خبر