برچسب: کرسی

بهروری سازمانی باید با نگاه بنیادین و جامع، تحلیل و تبیین...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «الگوی بهروری جامع سازمانی با رویکرد اسلامی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

ماهیت فهم سلوکی چیست؟

کرسی علمی‌ ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی درآمدی بر پژوهش در فلسفه علوم انسانی

برگزاری کرسی ترویجی درآمدی بر پژوهش در فلسفه علوم انسانی به صورت مجازی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی

کرسی ترویجی روش‌شناسی مطالعات معنوی بر اساس آموزه‌های قرآنی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌ مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از ‌منظر...

همزمان با هفته پژوهش، کرسی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی