برچسب: کرسی علمی ترویجی

کرسی علمی ترویجی “معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام...

به همت حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت" را روز دوشنبه ۲ اسفندماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌کند."

کرسی علمی ترویجی “فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی” برگزار شد

به همت حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و...

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی" را در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

کرسی علمی ترویجی معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام...

حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری" را در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی