برچسب: پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

علی فضلی

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: فلسفه عرفان / نظری و عملی حوزه تمحض دوم:‌ روان‌ درمانی مبتنی...

مسعود اسماعیلی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات الهيات بالمعني الاخص حوزه تمحض دوم: فلسفه سبک زندگی دریافت رزومه:  CV...

حسین رمضانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه پیشرفت حوزه تمحض دوم: فلسفۀ علوم انسانی دریافت رزومه:    CV Ramezani پست...

حسین عشاقی

دانشیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه عرفان حوزه تمحض دوم: تحلیل های عقلی و نقلی در مسایل...

علیرضا قائمی نیا

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه معرفت دینی حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی فلسفه سایبر با...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی