برچسب: نظریه پردازی شبکه ای

سازوکارها، روش و مراحل نظریه‌پردازی شبکه‌ای

کرسی علمی ترویجی «روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای» به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی