برچسب: منطق فهم دین

حمیدرضا شاکرین

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: منطق عقاید اسلامی حوزه تمحض دوم:‌ فلسفه دین با محوریت...

ابوالقاسم رحیمی بالوئی

عضو گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات تطبیقی انتقادی در حوزه کلیات منطق فهم دین حوزه...

مسعود فیاضی

استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات تطبیقی – انتقادی اصول فقه و دانش‌های هموند حوزه...

عبدالحمید واسطی

استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: منطق اجتهاد تمدنی حوزه تمحض دوم:‌ پارادایم علم دینی/ بنیادهای...

رمضان علی تبار

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: منطق علوم انسانی اسلامی/علوم اجتماعی حوزه تمحض دوم: مدیریت تحول...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی