برچسب: محمد شجاعیان

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاسی با رویکرد...

به همت حلقه تخصصی عدالت پژوهی مرکز مطالعات بینارشته ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاسی با رویکرد دینی، چهارشنبه ۲۰ دی ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی