نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست اندیشه‌ورزی

موضوع: جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
برگزار کننده: اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با نقد و بررسی حجج‌ اسلام آقایان: دکتر سیدسجاد ایزدهی، دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر محمد شجاعیان
دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده

زمان برگزاری : سه شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸
مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری نشست: روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

دریافت صوت: جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت