برچسب: فصلنامه پژوهشی

«کتاب نقد» محلی برای تضارب آراء و نقد و ارزیابی نظرات...

دکتر علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد این فصلنامه را محلی برای تضارب آراء و نقد و ارزیابی نظرات و عقاید گونا‌گون دانست.

فراخوان مقاله فصلنامه کتاب نقد «آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا»

فراخوان نگارش مقاله با موضوع تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا توسط فصلنامه کتاب نقد منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی