برچسب: علی محمدی جورکویه

عوامل شکل‌گیری خشونت در جامعه

حجت الاسلام محمدی جورکویه در گفتگو با ایسنا عوامل شکل‌گیری خشونت در جامعه را برشمرد

موارد جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض در انتقال کرونا

کرسی علمی ترویجی مسئولیت کیفری ناشی از سرایت دادن بیماری‌ های مسری توسط گروه فقه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری“ توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار میشود.

حکم فقهی و حقوقی انتقال ویروس کرونا به دیگران

حجت الاسلام علی محمدی جورکویه در گفتگویی حکم فقهی و حقوقی انتقال ویروس کرونا به دیگران را مطرح کرد

عدم توجه به یکدیگر از مهم‌ترین عوامل خشونت در خانواده است

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی