برچسب: علی امینی نژاد

کرسی ترویجی فنای ما سوی الله در ربّ محمدی (ص) و...

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی(ع) کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)

کرسی علمی ترویجی “تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی