برچسب: علیرضا پیروزمند

سازوکارها، روش و مراحل نظریه‌پردازی شبکه‌ای

کرسی علمی ترویجی «روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای» به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی ترویجی “فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی”

حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی " را در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی