برچسب: علم انسانی اسلامی

«کتاب نقد» محلی برای تضارب آراء و نقد و ارزیابی نظرات...

دکتر علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد این فصلنامه را محلی برای تضارب آراء و نقد و ارزیابی نظرات و عقاید گونا‌گون دانست.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی