برچسب: سید صادق حقیقت

مبانی حقوق بشر برای هجدهمین بار به چاپ رسید.

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، به بررسی حقوق بشر از منظر مکاتب غربی و اسلام، همچنین مقایسه میان این نظریات پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی