برچسب: سید حسین فخرزارع

حجاب، اختیاری و فردی اما ضروری و اجتماعی

دکتر سیدحسین فخرزارع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به مقوله حجاب پرداخت.

رفتار فرهنگی مناسب، سازوکار حل مسائل اساسی جامعه

دکتر سید حسین فخرزراع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به مسئله بحران فرهنگی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی