برچسب: روشنفکری دینی متجدد

کرسی علمی مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد برگزار می‌گردد

کرسی علمی- ترویجی "مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد”، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی