برچسب: دولت اسلامی

راهبردهای ریشه‌نگرانه در مواجهۀ دولت اسلامی با بی‌حجابی

مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به راهبردهای ریشه‌نگرانه در مواجهۀ دولت اسلامی با بی‌حجابی پرداخت.

سیدباقری: وضع مطلوب دولت اسلامی از رهگذر عمل به قانون شرع...

دکتر سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه به گفت‌و‌گویی با محوریت تشکیل حکومت و دولت اسلامی با مفتاح پرداخته‌است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی