برچسب: حوزه فلسفه دین و کلام

چکیده مقالات هشتاد و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی”قبسات”

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و دوم خود رسید.

چکیده مقالات هشتاد و یکمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی” قبسات...

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و یکم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی