برچسب: حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی

کرسی علمی ترویجی “فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی” برگزار شد

به همت حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

کرسی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

به همت حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

کرسی علمی ترویجی “فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی”

حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی " را در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی