برچسب: اعتراض های امریکا

نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی ـ سیاسی اعتراض‌های اخیر در آمریکا

برگزاری نشست مشترک توسط گروه سیاست و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی