برچسب: ابوالفضل ساجدی

کرسی علمی ترویجی “مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”  برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز ‌شنبه مورخ ۵   اسفند ماه جاری توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز بینارشته ای با همکاری قطب علمی فلسفه دین در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

کرسی علمی ترویجی مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی "مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" برگزار می‌شود

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن با ارائه دکتر محمد عرب...

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر محمد عرب صالحی در قم برگزار شد.

درس گفتار زبان دین با ارائه دکتر ابوالفضل ساجدی برگزار شد

درس گفتار زبان دین از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر ابوالفصل ساجدی در قم برگزار شد.

درس گفتار “دین و پیشرفت” با ارائه دکتر حمیدرضا شاکرین برگزار...

درس گفتار دین و پیشرفت از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر حمیدرضا شاکرین در قم برگزار شد.

محبوب ترین

داغ ترین خبر