برچسب: ابراهیم دادجو

برداشتی معرفت شناسانه از جهان پساکرونا

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییر ها توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار ‌شد.

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییرها

کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

کرونا؛ ثبات‌ها و تغییرها

دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همه‌گیری ویروس کرونا در آخرین ماه سال ۱۳۹۸ شمسی...

علوم شناختی؛ ضرورت بازاندیشی در چهارچوب ذات‌گرایی جدید

دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه در نوشتاری به بررسی علوم شناختی؛ ضرورت بازاندیشی در چهارچوب ذات‌گرایی جدید پرداخته است.

تحول واقع‌بینانه در علوم انسانی

دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی اهمیت تحول در علوم انسانی پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی