گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی

مقدمه
توجه به مسایل مهم و پردامنه در حوزه‌های حقوقی، فقهی، سیاسی، اقتصادی، مدیریت و انقلاب اسلامی بایسته‌ای است که درک ضرورت آن ناشی از مطالبه‌های پیاپی و پر بسامد مخاطبان جوان تحصیل کرده جامعه اسلامی ایران است. پرداختن به مسایل این حوزه‌ها و پاسخ به سؤالات آن بر اساس آموزه‌ها و معارف اسلامی هدفی است که زمینه تشکبل گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی را فراهم آورده است .
تعریف گروه
گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی گروهی است پژوهشی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ذیل مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه و به منظور معرفت و آگاهی بخشی در پنج حوزه: فقه و حقوق، سیاست، اقتصاد، مدیریت و مطالعات انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این گروه در تابستان سال 1387 تأسیس گردید. 
اهداف اصلی 
1. تبیین و ترویج معارف و آموزه های اسلامی در حوزه‌های مطالعاتی گروه و متناسب با نیازهای مخاطبان 
2. پرداختن به موضوعات حوزه‌های مطالعاتی گروه با رویکرد اسلامی   
4. پاسخگویی به پرسشها، شبهات و نیازهای مخاطبان در حوزه مطالعاتی گروه 
5. تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی
مخاطبان
گروه با انگیزه پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی نسل نو تحقیقات خود را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
1. جوان: جوانان بین حدود  24-17 سال با سواد دیپلم 
2. دانشجو: جوانان بین حدود 24-18 سال، دانشجو ( با تحصیلات یا شاغل در سطح کاردانی و کارشناسی)
3. اندیشه: جوانان بین حدود  29-24 سال، دانشجو ( با داشتن تحصیلات در حدکارشناسی ارشد) 
در یک تقسیم بندی ثانویه مخاطبان مزبور به دو دسته اصلی وفرعی تقسیم می‌شوند. مخاطبان اصلی توده جوانان هر دسته هستند، که در واقع مخاطبان با واسطه گروه می‌باشند. مخاطبان فرعی نیز بخشی از آنان هستند که مجموعه ویژگی‌هایی چون اندیشه ورز، دغدغه‌مند، متعهد و مومن بودن آنان را از بقیه متمایز ساخته و به جهت اینکه حلقه اتصالی بین گروه و مخاطبان اصلی خواهند بود، مخاطبان بی‌واسطه مرکز قلمداد می شوند.