مجلات علمی پژوهشی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دارای چهار فصلنامه علمی پژوهشی به نام های قبسات، حقوق اسلامی، اقتصاد اسلامی و ذهن می باشد. همچنین ماهنامه حاشیه، ماهنامه زمانه و فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد از دیگر مجلات پژوهشگاه به شمار می روند.