متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی «تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام...

مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

کرسی علمی ترویجی «مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی» توسط گروه...

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله...

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده...

اثبات تشیع عقیدتی بعد از رحلت پیامبر(ص)

کرسی علمی ترویجی «اثبات تشیع عقیدتی بعد از رحلت پیامبر(ص)» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت...

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت...

بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده

کرسی علمی ترویجی «بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده» توسط گروه فقه و...

شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت...

نقد و بررسی مذهب اباضیه

 میزگرد علمی «بررسی و نقد مذهب اباضیه» توسط گروه کلام پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید

کرسی علمی ترویجی «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت...