متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم با اقتباس از شکل گیری فلسفه اسلامی در دوران اوج تمدن اسلامی

کرسی علمی ترویجی «مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم با اقتباس از شکل گیری...

ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم» توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت...

الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

کرسی علمی ترویجی «الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی» توسط مرکز مطالعات...

الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم» توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام...

اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

کرسی علمی ترویجی «اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی» توسط گروه کلام پژوهشکده...

مولفه های ایده اولیه

دکتر محمد مهدی جهان پرور دبیر علمی کرسی با عرض تبریک برگزیده شدن کتاب درباره مانایی و...

رسانه‌ها و پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی

نشست علمی «رسانه‌ها و پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ...

بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار – عاملیت

کرسی علمی ترویجی «بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار - عاملیت» توسط گروه مدیریت اسلامی...

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی «تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام...

مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

کرسی علمی ترویجی «مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی» توسط گروه...