معاون برنامه ریزی و ارزشیابی

سید محمد عظیمی
معاون مدیر برنامه ریزی و ارزشیابی پژوهشی و آموزشی