روزبه زارع

استادیار گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دریافت رزومه:  ZARE

پست الکترونیکی: roozbeh.zare@gmail.com

 

 • سوابق تحصیلی
  ۱۳۸۷: کارشناسی مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  ۱۳۹۰: کارشناسی ارشد فلسفه علم؛ دانشگاه صنعتی شریف؛
  ۱۳۹۵: دکتری فلسفه تطبیقی؛ دانشگاه قم؛

 

 • سوابق پژوهشی
   پایان‌نامه و رساله:
   کارشناسی ارشد: «طرح و بررسی استدلال‌های فلسفی آغاز عالَم طبیعت در آرای کریگ، اسمیت و مرحوم علامه طباطبائی(ره)»؛ به راهنمایی دکتر سیّدحسن حسینی؛
   دکتری: «تحلیل و نقد نظریه طراحی هوشمند الیوت سابر با تأکید بر مبانی حکمت اسلامی»؛ به راهنمایی دکتر محسن جوادی و دکتر فرح رامین؛
 •  مقالات:
   با همکاری دکتر سیّدحسن حسینی؛ “آغازمندی طبیعت در آراء کریگ همراه با طرح و بررسی یک استدلال پیشینی و یک تأیید تجربی”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم؛ شماره دوّم، پائیز و زمستان ۹۰
   “تأملی بر واقع‌گرایی واقع‌بینانه پیتر کوزو”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم؛ شماره چهارم، پائیز و زمستان ۹۱
   ” بررسی برهان کیهان شناسی کلامی از منظر حکمت متعالیه”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فلسفه دین؛ سال دوم، شماره ۳، پاییز ۹۲
   با همکاری دکتر سیّدحسن حسینی؛ “مسئله آغاز: طرح و بررسی نظریه صدرالمتألهین و علامه طباطبائی در باب حدوث زمانی عالَم طبیعت”؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های هستی‌شناختی، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان ۹۴
   با همکاری دکتر فرح رامین؛ “طرّاحی هوشمند؛ طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)؛ شماره ۲۸، پاییز و زمستان ۹۵
   “فعل خداوند در طبیعت؛ طرح و بررسی دیدگاه جان پوکینگ‌هورن”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای ‌فلسفه دین؛ شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۹۶
   با همکاری دکتر سیدحسن حسینی؛ “تبیین نهایی و موجود ضروری؛ طرح و بررسی دیدگاه تیموتی اکانر”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)؛ پاییز و زمستان ۹۷
   با همکاری دکتر سیدحسن حسینی؛ “تطور و خداباوری؛ طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر”؛ فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی؛ پذیرش علمی.
   با همکاری دکتر سیدحسن حسینی؛ “اصل دلیل کافی و مشکل ضرورت‌انگاری”؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فلسفی کلامی؛ تابستان ۹۸
   “برهان کیهان‌شناسی کلامی از منظر حکمت متعالیه”؛ ارائه شده در دومین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر؛ تهران؛ دیماه ۹۱
   “پرسش بنیادین درباره سرآغاز: خدا و آغاز جهان” ترجمه و پاورقی‌های توضیحی و انتقادی؛ فصلی از کتاب الهیات و تکامل داروینی زیر نظر دکتر سیّدحسن حسینی؛ انتشارات امیرکبیر؛ زمستان ۹۷
   “نهضت تولید علم با تأکید بر علوم انسانی اسلامی”؛ در درسنامه بصیرتی دوره طلیعه اندیشه (طرح ولایت استانی)؛ سازمان بسیج دانشجوئی؛ بهار ۹۱ (ویرایش دوم، بهار ۹۲).
 •  کتاب:
   درسنامه معرفتی دوره طلیعه اندیشه (طرح ولایت استانی)؛ سازمان بسیج دانشجوئی؛ بهار ۹۲ چاپ چهارم: دوره آموزشی-تشکیلاتی خط امام، آموزش مبانی اندیشه اسلامی (درسنامه معرفتی)؛ تابستان ۹۳
 • سایر:
   داوری مقاله در مجلات علمی پژوهشی (فلسفه علم، فلسفه، و پژوهش‌های نوین عقلی).
   دبیر علمی همایش دو روزه «جهان انسانی-حکمت اسلامی» در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران؛ کانون اندیشه جوان؛ بهمن ۹۳
   ارائه با موضوع «بررسی طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی» در مدرسه تابستانی نقد فلسفی طبیعت‌باوری؛ دانشگاه شریف؛ اندیشکده مهاجر؛ تابستان ۹۷

 

 • سوابق آموزشی
   «فلسفه اسلامی»؛ گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف؛ دستیار استاد (دو دوره).
   «خداباوری تطبیقی»؛ گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف؛ دستیار استاد.
   «منطق کاربردی و مدیریت ذهن»؛ دانشکده فرماندهی و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) (سه دوره).
   «انسان‌شناسی»؛ دانشکده فرماندهی و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) (سه دوره).
   «مبانی هستی‌شناختی علوم انسانی»؛ مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا؛ تابستان ۹۷ (دو دوره).

 

 • سوابق کاری
   مسئول کارگروه آموزش؛ معاونت طرح ولایت سازمان بسیج دانشجوئی؛ از زمستان۹۰ تا تابستان ۹۳
   عضویت در شورای علمی و شورای طرح و برنامه؛ مؤسسه مطالعات علم دینی صدرا؛ از پاییز ۹۲ تا تابستان ۹۳
   عضویت در کارگروه فلسفه اسلامی؛ مؤسسه اشراق (مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی)؛ از بهار ۹۳ تا تابستان ۹۴
   مشارکت در طرّاحی (دبیر علمی) دوره جدید دانشگاه موازی (دوره آموزشی-پژوهشی تحوّل علوم انسانی مبتنی بر حکمت اسلامی)؛ کانون اندیشه جوان؛ از پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۴
   پژوهشگر مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)؛ از پاییز ۹۳ تا پاییز ۹۶
   عضو پیوسته انجمن علمی فلسفه دین ایران؛ از پاییز ۹۶
   عضو کارگروه علم و دین اندیشکده راهبردی مهاجر؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ از زمستان ۹۶
   پژوهشگر پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف با جذب حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران (INSF)؛ از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸
   هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ از تابستان ۹۸
 • زمینه پژوهشی
  علم و الهیات (Theology and Natural Sciences): بررسی ابعاد معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و متافیزیکی ارتباط معارف فلسفی-الهیاتی با معارف تجربی، در طبیعت‌پژوهی، به‌صورت تطبیقی.