کتاب”مدل اسلامی اخلاق مصرف”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “مدل اسلامی اخلاق مصرف”به قلم محمد جداری عالی، به همت انتشارات پژوهشگاه، منتشر شد.

در این کتاب آمده است: اخلاق مصرف شاخه‌ای از اخلاق کاربردی و زیر مجموعه اخلاق اقتصادی است که با استفاده از ره‌آوردهای اخلاقی ـ اقتصادی، فقهی و … مورد بررسی قرار گرفته است. اخلاق مصرف را می‌توان با رویکردهای سازمانی، اجتماعی، حرفه‌ای و مصرف فرد و خانوار بررسی کرد. این کتاب به مصرف فرد و خانوار ناظر می‌باشد که در اصطلاح اقتصاد خرد نیز همین معنا مقصود است. در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی و استخراج مبانی، اهداف و انگیزه‌ها، معیارها و اصول و قواعد اخلاقی مصرف، مدلی تئوریک برآمده از آموزه‌های اسلامی برای اخلاق مصرف، ارائه شود تا گامی به منظور اصلاح الگوی مصرف و تحقق مدل اسلامی ایرانی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه اسلامی باشد.

فصل های کتاب عبارتند از:

فصل اول: مبانی و پیش‌فرض‌های نظری اخلاق مصرف، فصل دوم: اهداف و انگیزه‌ها، فصل سوم: ملاک رفتارهای مصرفی(میانه‌روی)، فصل چهارم: اصول ایجابی اخلاق مصرف، فصل پنجم: اصول سلبی اخلاق مصرف، فصل: ششم مدل اخلاق مصرف اسلامی، آثار و نتیجه‌های آن.

گفتنی این کتاب به قلم محمد جداری عالی با قیمت 30000 تومان منتشر شده است.