معاونت امور پژوهشی و آموزشی

معاونت امور پژوهشی و آموزشی از دو اداره پشتیبانی امور پژوهشی و امور هیأت علمی و محققان تشکیل شده است.
به عنوان اهم وظایف معاونت پژوهشی و آموزش می‌توان از موارد ذیل یاد نمود:
۱ـ نظارت بر تنظیم برنامه علمی ـ پژوهشی و مدیریت تصویب آن در شوراهای مرجع،
۲ـ دبیری شوراهای مرجع دارای ارتباط مستقیم با حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی،
۳ـ نظارت، کارسنجی و کارکردآزمایی اجرای طرح‌های پژوهشی و ساماندهی امور جانبی آن‌ها،
۴ـ ارائه خدمات پژوهشی از حیث مدارک علمی مکتوب و الکترونیک،
۵ـ مدیریت برونداد مکتوب پژوهشگاه در قالب‌های مختلف،
۶ـ مدیریت همکاری‌های علمی برون‌سازمانی و اجرای طرح‌های ویژه محتوایی،
۷ـ برنامه‌ریزی و مدیریت بازنگری، اصلاح و ارتقای کیفی فرایندهای پژوهشی،
۸ـ مدیریت فرایند جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران،
۹ـ دبیری و عضویت هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیر دولتی، پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی استان تهران.