مشروعیت سیاسی کیفر به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “مشروعیت سیاسی کیفر” پنجاه و هشتمین کتاب گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه بوده که به قلم آقای محمد یکرنگی محقق این گروهبه چاپ رسیده است.

این کتـاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش‌هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایـج حاصـل از بررسی نظریـه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهـایی است که در حوزه رضایت عمومـی قرار دارد. در حوزه مشـروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه‌گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می‌شود تا مشخص گردد حق کیفرگذاری و اعمـال کیـفر در ایـن گـونـه حـکومت‌هـا، از چـه منبعی سرچشـمه گرفتـه است. درباره حکومت‌های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت‌هایی که خود منشا الهـی دارند، مانـع از آن اسـت که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت‌هـای با منشا الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد.

کتاب “مشروعیت سیاسی کیفر” از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخشاول: مبانی حق کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت مردم محوری

بخشدوم: مبانی حق کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت خدامحوری

بخش سوم: مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

کتاب “مشروعیت سیاسی کیفر” اثر آقای محمد یکرنگی، با قیمت 27،500 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید