برچسب: کرسی علمی

کرسی علمی- ترویجی درنگی در نظریه پیدایش جهان از هیچ برگزار...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی آسیب شناسی سندملی آمایش سرزمینی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

مسئله‌سازی الهیات فمینیستی در الهیات جنسیتی اسلامی

کرسی علمی-ترویجی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات پژوهشگاه برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی نظریه خلافت حزب التحریر و راهکارهای اجرایی شدن...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی روش تفسیر شبکه‌ای به عنوان زیرساخت برای دستیابی به آنتولوژی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی