برچسب: کاربرد عقل

گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

نوشتاری از آیت الله رشاد با عنوان گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی