برچسب: ژان لکان

تحلیل زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌ها و پهلوی خواهی با دکتر محسن ردادی

دکتر محسن ردادی در نشست شرایط کنونی جامعه: عوامل و راهبردها به بررسی اینکه آیا مردم واقعا خواهان بازگشت نظام پهلوی هستند؟ پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی