برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

نشست علمی مدل مطلوب دیپلماسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار...

سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی توسط هسته دیپلماسی فرهنگی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

نوشتاری از آقای محمدعلی اردستانی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه

کرسی بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز از نظریه فرگشتی برگزار می...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

در خصوص هوش مصنوعی باید روی مشترکات مقدس کار کنیم

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های"الهیات و هوش مصنوعی" با عنوان «هوش مصنوعی و خداباوری» برگزار شد.

اخلاق روبنای اصول مذهب اقتصادی اسلام شود

کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“ ششم آذرماه سال جاری توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی