برچسب: هیات ممیزه مشترک استان تهران

حجت الاسلام و المسلمین شاکرین به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

در شانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین به رتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.

آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقاء پیدا کرد.

آقای دکتر حسین خزایی به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر حسین خزایی به کسب رتبه استادیاری موفق گردید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی