برچسب: همایش حکمرانی

ماهیت حکمرانی به معنای پیشبرد امر حکومت است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقل از خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی در همایش ملی حکمرانی اسلامی در پژوهشگاه...

تنظیم حکمرانی بر اساس اقتضائات فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی،...

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش فضای مجازی در حکمرانی" برگزار شد.

نیازمند یک مدل حکمرانی در زمینه فضای مجازی هستیم

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع “ابعاد و الزامات حکمرانی مجازی” برگزار شد.

حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت برگزار شد.

نشست علمی حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی