برچسب: مشارکت اجتماعی

روایت های فرامرزی؛‌ الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به...

روایت های فرامرزی توسط میز حکمرانی منطقه‌ای مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی