برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت

در رابطه با دین وتمدن با فقر شدید پژوهشی مواجه هستیم

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن” برگزار شد.

کرسی ترویجی حکمرانی متعالی اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست برگزار می شود

سومین جلسه درس گفتار نظریات توسعه سیاسی معاصر برگزار می شود

برگزاری جلسه سوم درس گفتار توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

تبیین حکمرانی و مسئله پیشرفت در چارچوب بیانیه گام دوم

یادداشتی از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

سمینار علمی آسیب شناسی اجرای برنامه های توسعه برگزار می شود

برگزاری سمینار علمی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی