برچسب: مرکز بینارشته ای

حسین رمضانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه پیشرفت حوزه تمحض دوم: فلسفۀ علوم انسانی دریافت رزومه:    CV Ramezani پست...

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی برگزار...

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

کرسی علمی ترویجی “مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”  برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز ‌شنبه مورخ ۵   اسفند ماه جاری توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز بینارشته ای با همکاری قطب علمی فلسفه دین در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی