برچسب: محمدرضا کائینی

نشست علمی آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی برگزار می‌شود

نشست «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» توسط گروه غرب‌شناسی با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی