برچسب: محمدجعفری

شکست در پیامبری

دکتر محمد جعفری در یادداشتی با موضوع شکست در پیامبری ادعاهای دکتر سروش را در زمینه شبهات کرونا پاسخ داد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی