برچسب: محسن ردادی

ما و مساله‌ی غرب‌زدگی

مصاحبه دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با خبرگزار یفارس با موضوع ما و مساله‌ی غرب‌زدگی.

برخی دانشگاهیان ما در سال گذشته پیرو اغتشاشات شدند

مصاحبه خبرگزاری فارس با دکتر محسن ردادی، عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه درخصوص اغتشاشات سل گذشته.

اربعین به ما گردهمایی و تظاهرات اجتماعی را آموزش داد

مصاحبه خبرگزاری فارس با دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه در خصوص اربعین.

پوچ بودن آرمانشهر مهاجران باید با واقعیت تبیین شود

بخش دوم مصاحبه دکتر محسن ردادی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه در خصوص مهاجرت نخبگان.

دشمنی مهاجران اپوزیسیون شده از صهیونیست‌ها بدتر است

مصاحبه پایگاه خبری جوان آنلاین با دکتر محسن ردادی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با موضوع مهاجرت نخبگان.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی