برچسب: فساد اداری

فساد موجب دلسردی عمومی و اجتماعی می‌شود

نشست علمی با موضوع جایگاه شفافیت در مبارزه با فساد توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست قابلیت های فناورانه تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می...

از سلسله نشست های کاربرد های مرزهای دانشی سیاستی،‌ نشست علمی توسط هسته حکمرانی هوش مصنوعی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

علل و عوامل فرهنگى و اجتماعى مؤثر بر فساد ادارى

کرسی علمی ترویجی در باب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع ” فساد اداری“  توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی