برچسب: علیرضا قائمی نیاژ

علیرضا قائمی نیا

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه معرفت دینی حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی فلسفه سایبر با...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی