برچسب: علیرضا عالمی

کرسی ترویجی رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی رابطه فرهنگ و تمدن

نشست علمی با موضوع “رابطه فرهنگ و تمدن (تبیینی مفهومی)” به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

فرهنگ از مفاهیمی است که در تمام حوزه‌های زیست انسانی حضور...

نشست «امکان تحول فرهنگی و نسبت آن با رویکردهای تمدنی» با ارائه آقای دکتر سید علیرضا عالمی برگزار شد.

نشست علمی الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور

نشست علمی “الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی جریان‌های تمدن گرای علمی در جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی