برچسب: عرفان ادبی

کرسی ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی