برچسب: سیدحسین فخرزارع

احیای اعتماد اجتماعی و خیرخواهی در دولت سیزدهم

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

هم اندیشی علمی شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم برگزار...

برگزاری هم‌اندیشی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی بررسی تعطیلی شنبه از بعد فرهنگی و اجتماعی برگزار...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “بررسی تعطیلی شنبه از بعد فرهنگی و اجتماعی” توسط گروه فرهنگ پژوهی...

افروغ، فروغ دانش و تبلور روح آزاد

نوشتاری از دکتر سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

فلسفه فرهنگ در ایران با فقر ادبیات مواجه‌ است

نشست علمی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی