برچسب: رمان مرد پشت روزنامه

نگاهی به رمان “مرد پشت روزنامه” به بهانه مظلومیت مسلمانان کشور...

محبوبه زارع در رمان مرد پشت روزنامه" از عوامل داخلی و خارجی ظلم بر مسلمانان میانمار صحبت می‌کند و اهداف مشترک و جریان‌های پشت پرده این دو را برای خواننده تبیین می‌دارد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی