برچسب: دکتر علیرضا مرندی

سند ملی سلامت معنوی در حال نگارش است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سومین جلسه تولید شورای ملی سند ملی سلامت معنوی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی