برچسب: خداناباوری

خاستگاه خداناباوری در غرب مدرن در تناسب با اندیشه مدرن است

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی گونه‌شناسی خداناباوری در غرب

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب” در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری برگزار شد

کرسی علمی ترویجی «نظریه تکامل و خداناباوری» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی